Login

Register

Login

Register

SHOP POLICY

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website

https://www.bongbang.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op

enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn

gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de

Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige

inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden

prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18

jaar of ouder bent.

1. U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals

onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to- date en volledige

persoonlijke gegevens over uzelf.

2. U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten

in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik

U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd

met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere

toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging

Bongbang.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang

tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden

dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde

van bongbang.nl. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet

beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of

Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene

technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen

activiteit.

Artikel 4 – Account

Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt u een

wachtwoord en krijgt u een account toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het

geheimhouden van uw wachtwoord en account, en draagt de volledige

verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account

plaatsvinden. U stemt ermee in (a) om bongbang.nl onmiddellijk op de hoogte te

stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of van enige

andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen

uit uw account. De bongbang.nl  accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig

verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt

er hierbij mee in bongbang.nl schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en

alle claims die tegen bongbang.nl kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig

gebruik of misbruik van uw wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van de zijde van bongbang.nl zijn pas bindend nadat u een

ontvangstbevestiging heeft ontvangen van bongbang.nl waarmee de overeenkomst

wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de

bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd

en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld.

De bongbang.nl is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het

bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

2. Gratis artikelen of artikelen die als cadeau of actie-artikel in de webshop

verkrijgbaar zijn, zijn niet los te bestellen.

Artikel 6 – Leverings- en verzendinformatie

Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina

over verzending op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig

dagen. Mocht bongbang.nl niet in staat zijn het product of de producten binnen

dertig dagen te leveren, dan zal bongbang.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per

e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft

de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail,

per fax of met de post) aan bongbang.nl. We zullen betalingen die door u zijn

gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere

aansprakelijkheid accepteren.

Artikel 7 – Risico tijdens transport

Tijdens het transport van het product of de producten draagt bongbang.nl het risico

van schade, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product of de

producten gaat dit risico op u over.

Artikel 8 – Bedenkperiode

Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen 14 dagen opzeggen

op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig

intact is. U dient bongbang.nl hier via e-mail over te informeren en de producten per

onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retourtransport. In het

geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal bongbang.nl na ontvangst van de

betreffende producten het verschuldigde bedrag (exclusief de eventueel betaalde

verzendkosten) krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u

terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet

vergoed.

Artikel 9 – Garantie

1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien

de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan bongbang.nl,

voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect.

Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde

naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

2. Indien bongbang.nl van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel

verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft

geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie

en/of vervanging zijn voor rekening van bongbang.nl.

3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het

geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist,

onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de

producten heeft aangebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van bongbang.nl is beperkt tot de garantie die staat vermeld

in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van bongbang.nl voor de levering

van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de

overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor

indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste

opzet of ernstige nalatigheid.

2. Onverminderd artikel 10 lid 1, is bongbang.nl niet aansprakelijk in het geval dat

het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam

of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft

aangebracht.

3. U stemt er hierbij mee in om bongbang.nl, haar dochtermaatschappijen, gelieerde

ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het

creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te

houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of

voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze

Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Bewijs

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van bongbang.nl als

overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling

aan bongbang.nl en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische

communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 12 – Douane

Bongbang.nl kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft

besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal bongbang.nl u niet

vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 13 – Betaling

1. Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Betaling &

Verzending pagina op onze website.

2. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in

gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag

vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen

die bongbang.nl hiervoor moet maken.

Artikel 14 – Diversen

1. De bongbang.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op

enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij

plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen

en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de

partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling

van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een

dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van

deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht

zullen blijven.

3. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De

arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over

enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search